Văn học Việt Nam

Nam Đế Vạn Xuân

hiện nước ta còn lưu giữ được bản “Hịch tướng sĩ” do Hưng Đạo Vương viết khi chuẩn bị đánh đại quân Nguyên Mông, một